Spring naar inhoud

De Taalstraat MBO

maart 22, 2019

Hoe leert een student in het mbo Nederlands op zo’n manier dat het aansluit bij zijn/ haar niveau, behoefte en ambities? Hoe kunnen lessen Nederlands betekenisvoller worden, door aan te sluiten bij wat een student in zijn latere beroep of studie aan taalbeheersing nodig heeft? 

Het afgelopen jaar heb ik bij ROC van Twente, als docent Nederlands op mbo2 en mbo4-niveau bij de Financiële Opleidingen, de ruimte en mogelijkheid gehad om De Taalstraat verder uit te werken. Er zijn andere plekken in het land waar op een vergelijkbare manier wordt gewerkt. Ik wil graag collega’s inspireren dat en hoe het anders kan.

Extern differentiëren 

Welke docent herkent het niet: je bent in de klas vaak meer bezig als politie-agent om de orde te houden dan met de inhoud van de les. Een deel van de studenten verveelt zich; zij weten het en kunnen het al lang. Voor een ander is de stof ingewikkeld en gaat het te snel, wat ten koste gaat van de aandacht van de groep die daartussen zit.

Bij de Taalstraat worden de studenten na een instaptoets ingedeeld in niveaugroepen. Wie na de AMN-toets bij de intake en de taaltoets in de introductieweek al blijkt ruim 2F te beheersen, mag na zes weken zelfstandig examens voorbereiden deelnemen aan de examens Nederlands. Dit is mogelijk, wanneer de nieuwe regels voor examinering inderdaad in de wet zijn geregeld per 1 augustus 2019, zoals het nu de bedoeling is. Versnellers worden beloond, ze krijgen een vrijstelling of mogen alvast op een hoger niveau (3F) lessen volgen. Wie 3F heeft behaald, mag in de klas HBO-Nederlands, waar veel vakliteratuur wordt gelezen, met aandacht voor woordenschat, samenvatten, synthese van teksten, aantekeningen maken, presenteren en rapporten schrijven.

Kiezen voor workshops

De NT2-groep heeft ‘onderdompelingslessen’ in de vaktaal en neemt daarnaast ook deel aan de reguliere workshops. Deze workshops kunnen het bestaande programma Nederlands zijn, nu opgedeeld in periodes van vijf weken in plaats van tien. De student hoeft alleen die workshops te volgen waarvan is gebleken dat hij nog niet op niveau zit. Voor de andere onderdelen kan de student alvast de examentraining doen, offline of online. Iedere workshop wordt twee keer per jaar aangeboden. Als de student alle studiepunten en de examentraining in een half jaar haalt, kan hij na dat half jaar deelnemen aan het Examen Nederlands. Daarna kan hij kiezen voor een vrijstelling Nederlands of voor een vervolg 3F, met een examen. De keuzes maken de student meer eigenaar van zijn eigen leerproces.

Taalmaatje

De versnellers kunnen studiepunten halen als Taalmaatje, waarbij ze bij alle lessen van de opleiding de studenten uit de NT2-groep extra ondersteunen, bijv. in het verbeteren van woorden, of extra uitleggen van begrippen en situaties.

 • Voordeel voor studenten: je leert het meest als het lesaanbod aansluit op de zone van naaste ontwikkeling en je het geleerde kunt toepassen in de beroepspraktijk, zodat deze inslijt. (NB. 3x Receptie en 7x productie is een minimale voorwaarde voor het beheersen van taal.)
 • Voordeel voor docenten: meer maatwerk leveren, hogere motivatie van studenten en aandacht voor vakjargon, bedrijfsculturen en een transfer naar taal in het beroepenveld.

Transfer van lessen Nederlands naar beroepsvakken

De inhoud van de beroepsvakken en de beheersing van de vaktaal en het vakjargon is een leidend principe voor de Taalstraat. Bij mijn collega’s beroepsdocenten van de opleiding Financiële Beroepen heb ik een online enquête uitgezet over huidige en gewenste taalvaardigheden. Wat hebben de studenten nodig/ ter beschikking om de beroepslessen en stageopdrachten goed uit te kunnen voeren?

De respons van de collega’s was hoog: ze hebben er last van dat de studenten slecht begrijpend lezen, over weinig woordenschat beschikken en dat de studenten zich schriftelijk weinig formeel en slordig uitdrukken. Begrijpend lezen van de opdrachten kost veel moeite en ook ontbreekt er woordenschat om zelfstandig informatie te kunnen vinden. Er zijn wel woordenlijsten in de methodes, maar het aanbieden van woorden is nog geen garantie dat de termen en teksten worden begrepen en correct toegepast.

Ook op de stageplekken zijn de opdrachtgevers ontevreden over de gebezigde taal en het gebruik van taal in de professionele context. Door de enquête en de gesprekken daarover met de beroepsdocenten als vervolg, is geconstateerd dat de Taalstraat een oplossing kan zijn: de docenten vinden dat ze erg veel tijd kwijt zijn met het uitleggen van opdrachten, omdat de woordenschat en de leesvaardigheid van de studenten niet toereikend zijn. Deze inventarisatie en de gesprekken zijn belangrijk geweest voor draagvlak en om groen licht te krijgen voor dit project.

Taalgericht vakonderwijs?

Samen met de beroepsdocenten hebben we geïnventariseerd waar we Nederlands kunnen integreren met de beroepsvakken. Bij het beginnen van nieuwe hoofdstukken Economie en Bedrijfsadministratie wordt bij Nederlands geoefend met de begrippen, om ze op alle taalniveaus bekend te laten worden en in meerdere lessen in te laten slijten (fonologie, morfologie, spelling, syntaxis, betekenis en context). Dit zie ik als een taak van de vakdocent Nederlands.

Wat in de literatuur het uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs, dat beroepsdocenten meer aandacht aan taal zouden moeten besteden, daarin geloof ik persoonlijk niet. De literatuur over taalgericht vakonderwijs is een rijke bron voor in het beroepsonderwijs geïntegreerd taalonderwijs: de oefeningen en handvatten zijn zeer bruikbaar. Echter, taaldidactiek is een vak apart en de beroepsdocenten voelen zich zelf vaak handelingsverlegen wat het uitleggen over taal betreft. Ze zien het ook niet als hun taak of competentie om studenten op taal te beoordelen. In plaats veel tijd te besteden aan wat andere docenten eigenlijk niet willen doen, biedt De Taalstraat een efficiëntieslag. De taaldocent schuift als taalcoach aan bij de beroepslessen, beroepsopdrachten en zou zelfs op afstand nog kunnen coachen bij de stageplek. De Taalstraat is vakoverschrijdend: beroepsgericht taalonderwijs.

Geïntegreerd projectmatig onderwijs

Het onderwijs van de Financiële Opleidingen in Enschede krijgt per 1 augustus 2019 de vorm van geïntegreerd projectmatig onderwijs. De dagindeling bestaat uit de start met collegiale intervisie, dan instructies en werkcollege’s voor studenten in de ochtend en zelfstandig projectonderwijs in de middag, waar de docenten als coach en docenten Nederlands als Taalcoach aanwezig zijn, voor individuele vragen en begeleiding. Er wordt gewerkt met portfolio’s. Een hoofdstuk bedrijfseconomie kan bijvoorbeeld worden getoetst met het maken van een infographic. Bij Nederlands wordt in deze periode geleerd om infographics te lezen, te begrijpen en te beoordelen. In de lessen ict wordt geleerd infographics te maken. De beoordeling van deze gehele opdracht bestaat uit drie vinkjes, wanneer door alle drie de docenten het eindproduct als voldoende/ goed wordt beoordeeld.

Examens Nederlands

In de opleiding behalen de studenten de voorgeschreven examens Nederlands op 2F of 3F. Bij voorkeur binnen een half jaar. Van een goede taalbasis hebben ze de rest van de opleiding en stage profijt. Vervolgens laten zij ook bij verschillende opdrachten in het portfolio en de stage zien tijdens de rest van de opleiding dat zij Nederlands op een aantoonbaar gewenst niveau blijvend beheersen.

Lilian Boonstra

22 maart 2019

Advertenties

Wat hebben nieuwe MBO-docenten nog meer nodig om goed te starten?

november 3, 2017

Aanbevelingen voor de nieuwe MBO-docentenopleidingen

Deze maand heb ik mijn tweedegraadsdocentenopleiding Nederlands aan de HAN met goed gevolg afgerond. De vraag achter mijn afstudeerscriptie was: hoe word ik van een startbekwaam MBO-docent een vakbekwaam MBO-docent?  Op dit moment zijn er meerdere opleidingen bezig een nieuwe opleiding te maken voor mbo-docenten. De huidige docentenopleidingen blijken slecht aan te sluiten op het MBO, want ze zijn vooral gericht op het opleiden van docenten in het voortgezet onderwijs.

Theunissen & Poulussen (2017) pleiten in de canonberoepsonderwijs ervoor dat nieuwe mbo-docentenopleidingen zich richten op drie docentrollen van de mbo-docent: een pedagogisch-didactische, die van begeleider en van ontwikkelaar. Hierbij wil ik op basis van mijn afstudeeronderzoek de volgende aanbevelingen doen:

De pedagogisch-didactische rol splitsen
Ik stel een splitsing voor in twee rollen: afzonderlijk zijn de vraagstukken te groot om ze op een hoop te gooien. De concerns gaan didactisch over het aansluiten op vaak een zeer laag niveau Nederlands en over differentiëren. De verschillende soorten onderwijs (klassikaal-frontaal, individueel maatwerk, geïntegreerd of hybride onderwijs) vragen om kennis, creativiteit en flexibiliteit bij de docent.

Pedagogisch gezien is er meer bagage nodig voor het contact met de complexe doelgroep (probleemjongeren, NT2). Aanvulling @Ciscavanderspan: En de complexiteit van de doelgroep bestaat ook uit de grote diversiteit: jong, ouder, BOL of BBL en behoorlijk verschillende beginsituaties.

Rol assessor toevoegen
De mbo-docent is ook assessor, examinator. Aan deze rol worden landelijk eisen gesteld. Een training hiervoor is verplicht. Ook als startend docent ben je assessor van zittenblijvende laatstejaars. Aandacht hiervoor in de opleiding zou handig zijn.

Rol collega toevoegen
Naast een vakinhoudelijke taak heb je als mbo-docent ook teamtaken. Dat mag meer plaats krijgen in de opleiding van de mbo-docent: welke taken teams hebben, welke teamrollen er zijn, welke het best bij jou past, het belang van goed samenwerken en wat een professionele werkhouding inhoudt. Aanvulling @barthahuijberts: ontwikkeling competentie plannen en organiseren (zelf werkdruk voorkomen) en leren omgaan met mopperende collega’s.

Kennis van het beroep
Voor taalbewust vakonderwijs is het van belang om je te verdiepen in het beroep waar de mbo-studenten voor worden opgeleid, bijvoorbeeld in de richting zorg, techniek, dienstverlening of creatief. Deze exercitie zou tijdens de opleiding/ stage al wel eens geoefend kunnen worden.

Lilian Boonstra

November 2017

Bron: Theunissen, M. & Poulussen, M. (2017, maart). Mbo-docent, een vak apart. Geraadpleegd op 14 september 2017, van http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1295_Professionalisering_docenten.aspx

Online lezen blijkt totaal iets anders dan offline lezen. (MBO-Taalconferentie september 2017)

september 28, 2017

Online lezen is totaal iets anders dan offline lezen. Dit was voor mij de grootste eye-opener van de MBO-Taalconferentie van de MBO-Taalacademie (ITTA), dat plaatsvond vrijdag 22 september 2017, in Amersfoort. Drie keer per jaar organiseert de MBO-Taalacademie een conferentie. Ook deze keer waren er weer interessante sprekers, met nieuwe wetenschappelijke inzichten en veel tips voor de praktijk. Een verslag.

Waarom is online lezen totaal iets anders dan offline lezen? Online teksten hebben vaak geen inleiding, kern en slot. De samenvatting van een tekst kan overal staan. In de tekst staan vaak hyperlinks. Online leesvaardigheid gaat om doelgericht lezen, weten op welke vraag je een antwoord zoekt, deze in deelvragen op te kunnen delen en te evalueren of je doel bereikt is. Wat ze leren uit de huidige boeken is niet wat de studenten nu nodig hebben en kunnen gebruiken, aldus Jeroen Clemens.

flyer
Flyer MBO-Taalacademie

“MBO Taaldocent, wees een amateur!” : de slotzin en het advies van de Vlaming Pedro de Bruyckere. Een amateur heeft niet alleen de betekenis van vrijwilliger, maar ook die van liefhebber. We staan als MBO-docenten voor de uitdaging om niet alleen aan te sluiten bij de online-ontwikkelingen in deze maatschappij, we hebben voor onze studenten de weg te bereiden. Dit vraagt om een ander repertoire op te bouwen: een andere inhoud en een andere aanpak. Dat doe je niet alleen met je hoofd, maar vooral met je hart.

Quotes

“Is niet alles wat na je geboorte heeft plaatsgevonden een nieuwe ontwikkeling? Dat kinderen van nu digital natives zijn, is een illusie.” Pedro de Bruyckere, OU.

“Studenten kunnen veel informatie vinden, maar nemen daar oppervlakkig kennis van. Deep learning vraagt om uit deze informatie een keuze te maken, te synthetiseren met andere informatie en effectief te delen. Daar zijn de studenten niet goed in en dat hebben wij ze te leren.” Jeroen Clemens, op basis van publicatie Paul Kirschner.

“Hoe studenten voor te bereiden op beroepen die er nu nog niet zijn? Leid ze niet op voor een beroep, maar voor werk. Met meer aandacht voor generieke vaardigheden, waaronder netwerken.” Andréa Klaeijsen, ECBO.

“Wat je als docent kunt doen, is voorbeeldgedrag tonen, nieuwe werkvormen uitproberen en –niet vergeten- feedback te geven. Probeer het uit: FAIL staat voor first attempt in learning!” Andrea Klaeijsen, ECBO

Als professional, als burger en als persoon leven de studenten in een online wereld. Ze hebben te leren om bewust, kritisch en actief met informatie en kennis om te gaan. Zoeken, filteren en beoordelen wat waar is en niet waar.” Patrick Koning, Koning Willem 1 College.

“Online lezen, online spreken en online schrijven zouden in het curriculum moeten worden opgenomen als digitale geletterdheid. Nederlands is digitale geletterdheid. Het gaat om het maken van video’s, blogs, fotocollages, infographics. Maar ook om het online reageren op posts, welk beeld manifesteer je online van jezelf?” Jeroen Clemens

De 21e eeuwse vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst, zijn te herleiden tot twee: informatievaardigheden en informatiemanagement (naar: Paul Kirschner, 2017, OU)

In de workshops waren nog aanvullende praktische tips, zoals de boeken Kleppen Dicht, Digitaal en de site Mediawijsheid van Kennisnet. En ja, deze blog had beter een youtube-filmpje kunnen zijn, een online presentatie of een vlog: Beeld heeft de toekomst. Volgende keer beter.
Dank Tiba en Inge!

Lilian Boonstra
September 2017

MBO Taalconferentie ‘de kwaliteit van feedback’

januari 21, 2017

Waarom stoor je mijn gesprek met jouw les?

Op 20 januari kwam een honderdtal MBO-docenten Nederlands uit het hele land naar Amersfoort, voor de taalconferentie van de MBO Taalacademie. Het onderwerp: de kwaliteit van feedback. Interessante sprekers uit de wetenschap en de praktijk deelden de nieuwste inzichten over feedback (Paul Kirschner),  formatieve toetsing (Kim Schildkamp), randvoorwaarden voor effectieve feedback bij adolescenten (Ingrid van Essen), instrumenten voor feedback (Jan Strybol), peerfeedback (Frank Evers) en zelfevaluatie. Hattie was voor veel van deze sprekers een belangrijke bron.

Wat neem ik mee voor mijn lessen?

Van Paul Kirschner over effectieve, efficiënte en bevredigende terugkoppeling, kan dat?

 • Wat het verschil is tussen single loop (correctief: wat was er fout?), double loop (directief: hoe kan het beter?) en triple loop (epistemisch: waarom, wie, wat, waar, wanneer en hoe). Dit laatste heeft de voorkeur, want deze vragen zetten aan tot nadenken en zetten het hoofd op AAN.
 • Geef je in je feedback ruimte en tijd aan vergelijking en verwerking: wat wordt er gedaan met je terugkoppeling?
 • Geef de feedback zo snel mogelijk, gedurende de eenheid, in hoofdpunten, wat correct is en incorrect en alleen schriftelijk en mondeling.

Van Kim Schildkamp over feedback middels formatief toetsen, randvoorwaarden en handvatten.

 • Over het Assessment for Learning van Black & Wiliam leren we dat formatief feedback gegeven kan worden als van tevoren gezamenlijke leerdoelen en succescriteria door de groep met de docent zijn bepaald. Door informatie te verzamelen, met inzet van peer assessment en self assessment.
 • De student, de medestudent en de docent hebben allemaal een rol en verantwoordelijkheid
 • Niet voor iedereen is feedback plezierig en feedback kan ook een tegengesteld effectoetsrevt hebben. Tip is dan om vooral positieve feedback te geven over wat iemand wel weet, kan of goed doet.
 • Feedback geven op iemand zelf, beklijft niet en heeft geen leereffect (jij bent fantastisch).
 • Het opsteken van vingers levert altijd 25 procent dezelfde vingers op. De verlegen mensen doen niet mee. De mensen die het al weten, willen anderen een kans geven. De derde groep is bang een verkeerd antwoord te geven en uitgelachen te worden. IJsstokjes kunnen uitkomst bieden in combinatie met zelfregulatie en goede feedback.
 • Een nieuw boek over formatief toetsen is Toetsrevolutie.nl.

Ingrid van Essen gaf uit haar praktijk en leven invulling aan het ARC-model. Als docent ben je een rolmodel. Adolescenten zijn met hun identiteit bezig. Wat ze laten zien is het topje van de ijsberg. Hun imago is belangrijk. Wat ze voelen, wat hun kwaliteiten zijn en wie ze echt zijn laten ze in de klas vaak niet zien. Authenticiteit en echt contact zijn de basis. Ook voor het ontvangen en geven van feedback.

Jan Strybol gaf het inzicht dat we vooral feedback geven op het niveau van besef: weet jij wel wat je fout doet? Hij adviseert om feedback te koppelen aan de motivatie van de student en de klas. Het tool menti.nl is een mooie manier om met wordles in kaart te brengen wat motivaties in een groep zijn. Handig waren zijn tips om te differentiëren met geeltjes met opdrachten, challenges en superchallenges. Leerlingen pakken een geeltje met een opdracht op hun eigen niveau en schrijven het antwoord en hun naam achterop. Vervolgens hangen ze de opdracht terug, zodat een andere leerling de opdracht kan maken. Ze vergelijken hun antwoorden met elkaar en discussieren hoe ze aan het antwoord zijn gekomen.

Feedback te geven op schrijfproducten kan het best met verschillende kleuren markers: met rood (dat had je al moeten weten/kunnen), geel (dat vraagt nu om aandacht) en blauw (niet goed, maar nog niet aan de orde). Hij begint in het rose en een geluidsfragment met positieve feedback (screencast-o-matic).

Frank van Essen gaf een vlammend verhaal over het leren met peerfeedback, ook met inzet van MOOC en andere tools, zoals Peerscolar. Zonder tussenkomst van de docent kunnen leerlingen veel van elkaar leren, zelfs door te spieken!

Dank organisatoren: het is jullie weer gelukt om een betekenisvolle dag met inhoud en netwerken te faciliteren.

Lilian Boonstra

21 januari 2017

 

 

 

Manifest voor MBO-studenten!

december 14, 2016

Beste MBO-student,

Wat voor docent kan ik het beste voor je zijn? Hoe kan ik het je mogelijk maken dat je straks een vakmens bent, die stevig in de schoenen staat? Die weet waar je goed in bent, wat je wilt en ook weet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen? Hoe kan ik je bewust maken hoe je een netwerk bouwt om een leven lang te kunnen leren en een plek kunt vinden waar je vakmanschap duurzaam van betekenis kan zijn?

Bij de Avans Deeltijdacademie is vorig jaar een onderzoek geweest onder studenten welk onderwijs ze nodig hebben. Dat blijkt onderling nogal te verschillen, afhankelijk van voorkennis, motivatie en leerstijlen. Alleen een palet aan docenten blijkt de student tot wasdom te kunnen laten komen: de praktijkman, de theorievrouw, de regelaar en de coach…

Een manifest voor MBO-docenten?

Een manifest lijkt een manifestatie van aandacht voor een ondergewaardeerde sector. Aandacht is fijn, maar wat is het nut van het roepen wat we nu nodig hebben als docent? Het voelt als een wensenlijst voor de kerstman. Welke pakjes zijn volgend jaar nog van waarde? Beter dan te vragen naar de wensen van docenten, zou ik die van studenten willen weten: welke docenten hebben de MBO-studenten nodig? Wat willen ze kunnen en hoe leren ze dat?

Wat kunnen de MBO-docenten leren en samen doen, met partners in de regio, collega’s in het binnen- of buitenland, om toekomstbestendig professionals op te leiden binnen of buiten de muren van de school? Als in de nabije toekomst wordt gewerkt en geleerd in duurzame sociale leergemeenschappen, dan wens ik onszelf visie, lef en daadkracht om over regels en systemen heen te stappen en nieuwe piketpalen te slaan. Te luisteren waar de behoefte ligt, om de weg naar volwaardig vakmanschap te plaveien.

Lilian Boonstra

14 december 2016

Een levenlang leren in het MBO

oktober 24, 2016

We leiden jonge mensen op voor beroepen die er straks mogelijk niet meer zijn. Het is wachten op het moment dat de eerste robotstewardess of de eerste zelfrijdende truck hun entree zullen doen. Het is de kunst voor MBO-opleidingen om enerzijds nu te luisteren naar de behoeften in de markt, zodat de huidige studenten na hun studie een baan kunnen vinden. En tegelijkertijd om ze erop voor te bereiden dat het beroep waarvoor ze kiezen er binnen een paar jaar heel anders uit kan gaan zien.

Of: dat de talenten waarover ze beschikken ook voor andere beroepen goed bruikbaar zijn. De opleiding Dienstverlening, waar ik nu stage loop, is daar een voorbeeld van. Zowel studenten die kiezen voor Helpende Zorg, als voor Facilitair en Sport & Recreatie volgen het zelfde lesprogramma in het eerste jaar. Of ze zich ook expliciet bewust zijn dat ze hiermee inzetbaar zijn voor meerdere beroepen, dat vraag ik me af. Natuurlijk zijn er ook voorbeelden van ambachtslieden, van wie het vak nog steeds bestaat uit handwerk en maatwerk: de kappers, de loodgieters en schilders.

Als vakman kun je vijf kanten op:

 • zelfde beroep, zelfde skills: specialiseren en combineren. De schilder die ook glas gaat zetten, omdat kozijnonderhoud vaak ook vervanging van glas inhoudt.
 • zelfde beroep, andere skills: de puntlasser is over een paar jaar niet meer nodig. Als operator van een 3D-puntlasprinter zou hij hetzelfde werk kunnen blijven doen.
 • zelfde skills, ander beroep: de kapster die stylen leuk vindt, wordt modeverkoopster of de monteur die docent techniek wordt aan het VMBO.
 • ander beroep, andere skills: de politieagent wordt kok.
 • zelfde werkveld, andere rol: een promotie maken als leidinggevende of een vervolgstudie doen aan het HBO.

Het kiezen voor een beroep geeft focus, richting en motivatie om een opleiding af te maken. Welke boodschap kunnen we formuleren zodat de huidige studenten met vertrouwen in de toekomst aan het werk te gaan? Met welke antenne of bagage kunnen MBO’ers duurzaam inzetbaar blijven?

Wendbare docenten

Waar we de studenten bewust van kunnen maken is dat ze binnen vier jaar waarschijnlijk iets anders doen dan het vak dat ze nu leren. Geen fijne boodschap voor wie het halen van dit diploma al een hele worsteling is. Waar gaan ze die kennis halen en vertalen voor zichzelf? De hoogopgeleiden zijn wel wendbaar: met social media, zoals Twitter, LinkedIn en Google+ is veel kennis gratis te vinden, zijn opinieleiders te volgen en kansen op te sporen.

Wie gaat deze antenne zijn voor MBO-ers, mocht het lastig blijken om deze zelf te ontwikkelen? Met alleen het vak ondernemendheid te onderwijzen kom je er niet mee. In het vorig blog heb ik de sociale leergemeenschappen genoemd, van lector Marc Coenders. Om vraag en aanbod naar vakmanschap blijvend beter op elkaar aan te laten sluiten, zijn er nieuwe perspectieven op leren en andere rollen voor docenten nodig.

Ook van docenten wordt wendbaarheid verwacht, op dezelfde manier als die van studenten wordt gevraagd. Coenders pleit voor Communities of Practice, waarin een vakgebied, de praktijk en het netwerk worden onderhouden en ontwikkeld. Rollen die hij ziet zijn: convenor (bijelkaarbrenger), facilitator (versterkt het leren) en steward (coördineert het proces).  Genoeg werk aan onze winkel!

Lilian Boonstra

24 oktober 2016

Hoe leren ze op het MBO?

oktober 14, 2016

Het Koning Willem 1 College heeft afgelopen maand een innovatieprijs gewonnen voor de manier waarop hun ROC les wil geven: leren voor een beroep en leren op de werkplek: hybride werkplekleren. Mijn doel is om Nederlands als vak ook een plek te geven bij dat hybride werkplekleren. Niet uit een boekje in een hoekje, maar om te werken met de taal die op de werkplek aanwezig is. Kwaliteitshandboeken, notulen, vergaderingen, correspondentie met klanten: op elke werkplek is geschreven en gesproken taal te vinden.

Wat is hybride werkplekleren?

Om duidelijk te maken welke visie op leren achter hybride werkplekleren zit, heb ik de afgelopen maand vaak dit plaatje getekend. De meeste ROC’s geven onderwijs, gericht op vakken. Het behalen van een diploma gaat door middel van het behalen van examens voor vakken. Een aantal ROC’s heeft geconstateerd samen met de werkgevers in hun regio dat wat de studenten leren niet direct aansluit of van betekenis is voor de werkgever. De werkgevers klagen dat ze de afgestudeerden nog helemaal zelf moeten opleiden om ze geschikt te maken voor het beroep. Dat is de aanleiding dat steeds meer ROC’s meer projectmatig en vakoverstijgend werken, gericht op het beroep (Drieslag Leren).

Eerst doen, dan pas de theorie

De omgekeerde leerweg, zoals hybride werkplekleren ook wel wordt genoemd (Erica Aalsma), gaat ervanuit dat zeker deze groep studenten het beste leert op de werkplek: door eerst te doen en pas daarna de boeken (of filmpjes) in te duiken om de stof te begrijpen. Deze manier van leren is motiverender, want concreet en betekenisvol. Het Koning Willem 1 College heeft deze manier van leren al succesvol doorgevoerd. NedTrain heeft werkt al vier jaar samen met ROC van Twente aan deze vorm van leren op het spoorwegemplacement in Zwolle.

Het leren van de toekomst vindt plaats in sociale leergemeenschappen

Twee weken geleden is Marc Coenders lector geworden aan de NHL in Wendbaar Vakmanschap. Zijn stelling is dat schoolinstellingen niet de wendbaarheid hebben om op tijd het nodige vakmanschap op te leiden, waar de markt om vraagt. Rond de werkgevers zullen sociale leergemeenschappen ontstaan, waar docenten nieuwe rollen hebben als procesbegeleiders en/ of verkenners. Innovatie ontstaat niet door nieuwe dingen, maar door bestaande kennis te integreren. Het kunnen vertalen van de nieuwe beroepen naar bestaande kennis in het kader van een leven lang leren, dat wordt de uitdaging. Waarover meer in het volgende blog.

Lilian Boonstra

14 oktober 2016